دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

شهرضا، از شهرستان های برتر استان در مبارزه با مواد مخدر /نگهداری ۴ هزار نفر از محکومان قاچاق مواد مخدر در مرکز معتادان اسدآباد مبارکه

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: حدود ۴ هزار نفر از محکومان مواد مخدر که در امر قاچاق مواد مخدر بوده اند در مرکز معتادان اسد آباد مبارکه نگهداری می شوند.

آخرین اخبار