عضو شورای شهر شهرضا خبر داد:

راه اندازی شوراهای محله ای در تمام محله های شهرضا

شوراها به عنوان نمادی از تمدن و مدرنیته، نقش فعالی در پیشبرد امورات شهرها دارند و از طرف دیگر نقش برجسته اعضای شورا و اساساً نهاد شورا در رشد و توسعه منطقه، بر کسی پوشیده نیست.

آخرین اخبار