فرماندار شهرضا مطرح کرد:

تأثیر مثبت مراکز NA در ترک اعتیاد

فرماندار شهرضا گفت: شهرستان شهرضا نخستین مرکز NA را در استان راه‌اندازی کرد و این انجمن تأثیر بسیار خوبی در ترک اعتیاد دارد.

آخرین اخبار