روایت فرهنگی شهرضا

گزارش تصویری/ جلسه شورای عمومی فرهنگی

جلسه ی شورای عمومی فرهنگی این هفته اختصاص داشت به کتاب و هفته کتابخوانی. در این جلسه به بیان راهکارهای اجرایی برای توسعه فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخانه پرداخته شد.

آخرین اخبار