فرماندار شهرضا:

تجارت مواد مخدر دومین تجارت دنیا بعد از نفت است

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: دومین تجارت دنیا بعد از نفت تجارت مواد مخدر است.

آخرین اخبار