وزیر بهداشت:

پیوند عضو اتباع غیرایرانی در کشور ممنوع شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیوند عضو برای اتباع غیر ایرانی ممنوع شد و از اول مهرماه هیچ بیمار غیرایرانی در کشور تحت عمل پیوند عضو قرار نمی گیرد.

آخرین اخبار