تخلیه دومین موزه‌شهر جهان در تبریز برای استقرار شورای شهری‌ها!

تخلیه بخشی از دومین موزه شهر جهان در تبریز برای استقرار دفاتر اعضای جدید شورای شهر تبریز امروز با حرف و حدیث‌هایی مواجه است.

آخرین اخبار