رئیس مرکز بهداشت شهرضا:

شورای سلامت در کلیه ادارات شهرستان شهرضا تشکیل می‌شود

رئیس مرکز بهداشت شهرضا گفت: به زودی در تمام ادارات شهرستان شهرضا شورای سلامت تشکیل می‌شود.

آخرین اخبار