فرماندار شهرضا:

خبرنگاران به بهای اندک، رسالت خود را نفروشند

فرماندار شهرضا گفت: نیل به واقعیت و بیان حقیقت، هدف اصلی یک خبرنگار متعهد و حرفه ای است و خبرنگار نباید به بهای اندک، رسالت خود را بفروشد.

آخرین اخبار