پاسخی به افاضات اخیر جلایی پور در شهرضا

«افراط گرایان برای دستیابی به اهداف خود دغدغه قانون مداری ندارند.» این سخن را حمیدرضا جلایی پور عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت در جمع جوانان اصلاح طلب شهرضا ایراد کرده است. او در این سخنرانی سعی کرده خود را به عنوان یک اعتدال گرا معرفی کند و مخالفانش را افراط گرا نامیده است. اگر این سخن را یکی دیگر از اصلاح طلبان بر زبان می آورد اینقدر طنزآمیز نبود تا اینکه فردی از حزب منحله مشارکت چنین سخنی را بر زبان جاری کند.

آخرین اخبار