طلسم حضور شهردار تهران در دولت شکست/ قالیباف در پاستور

مدتها بود صندلی شهردار تهران در جلسات هیئت دولت خالی بود، از زمانی که مقیمی سرپرست شهرداری تهران شد و تمایلی به حضور در جلسات هیئت دولت نداشت تا زمان محمود احمدی نژاد شهردار منتخب شورای دوم که رسما از حضور در جلسات هیئت دولت منع شد. عمر حضور احمدی ن‍ژاد در شهرداری هم چندان […]

آخرین اخبار