همزمان با روز دانشجو:

شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرضا بیانیه صادر کرد

همزمان با روز دانشجو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرضا بیانیه ای صادر کرد.

آخرین اخبار