حمیدرضا ترقی:

در مذاکرات، توافق برد-برد داشتیم اما در فتح خرمشهر پیروز شدیم

ترقی اذعان داشت: ما درخرمشهر پیروز شدیم و عراقی ها شکست خوردند. درحالی که اعتقاد دولت در توافق هسته ای بر سیاست برد-برد است نه رسیدن به پیروزی.

آخرین اخبار