عضو شورای اسلامی روستای اسفرجان:

هیچ کدام از مساجد اسفرجان روحانی ندارد

روستای اسفرجان علی رغم داشتن زیر بناهای فرهنگی و مذهبی مناسب از داشتن روحانی دائم محروم است .

آخرین اخبار