امام جمعه شهرضا:

نباید اشتراک یک شهروند خود را به خاطر عدم پرداخت تنها چند هزار تومان قطع کرد

امام جمعه شهرضا گفت: مدیران نباید تنها خودمحورانه به‌پیش روند و برنامه‌ها را کنار بگذارند، نیاز یک مدیر موفق، عمل به یک برنامه دقیق است.

آخرین اخبار