امام جمعه شهرضا:

سازمان اوقاف باید در انجام کارهای فرهنگی در صدر باشد

امام جمعه شهرضا با اشاره به این که اداره اوقاف باید اجرای برنامه های خود را علاوه بر بقاع متبرکه و امامزادگان بیشتر در داخل شهرها با پلاکارد مخصوص اوقاف انجام دهد اضافه کرد: سازمان اوقاف باید در انجام کارهای فرهنگی در صدر باشد.

آخرین اخبار