رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا خبر داد:

شورای چهارم مصمم به هم اندیشی و تعامل با تمامی احزاب و اقشار

رئیس شورای اسلامی شهرضا گفت: شورای چهارم شهرضا مصمم به هم اندیشی و تعامل با تمامی احزاب و اقشار در چارچوب قانون است

آخرین اخبار