شهردار شهرضا:

تاکنون از تجارب شوراهای اسلامی ادوار گذشته به خوبی استفاده نشده است

شهردار شهرضا گفت: متأسفانه تاکنون از تجارب شوراهای اسلامی به خوبی استفاده نشده است و شوراهای اسلامی در برخی موارد، بیشتر به دنبال تخریب اعضاء شورا در ادوار گذشته بوده‌اند.

آخرین اخبار