رئیس بهزیستی شهرضا خبر داد

۵۰ محله شهرضا آماده اجرای طرح‌های اجتماع محور در برخورد با اعتیاد

رئیس اداره بهزیستی شهرضا گفت: طرح اجتماع و محله محور در زمینه اجتماعی کردن مواد مخدر در شهرضا اجرا شد، در این طرح شهرضا به ۵۰ محله تقسیم شده است.

آخرین اخبار