شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهرضا:

بعضی شیپور را از سر گشادش می زنند!

هر چه منتظر شدیم اقدام شایسته ای از طرف مسئولین شهر در جواب صحبت های ریاست محترم آموزش وپرورش شهرضا انجام شود ، متاسفانه انجام نشد و به سادگی از کنار گفته نسنجیده آن جناب گذشتند!

آخرین اخبار