پدر گمنام امیرکبیر:

با مادرش همه جبهه‌ها را زیر پا گذاشتیم؛ ۳۳ سال بعد خودش برگشت

پدر شهید سلمانی‌کردآبادی گفت: پیش از اینکه همسرم از بین ما برود با او به مناطق عملیاتی می‌رفتیم که شاید نشانی از فرزندم پیدا کنیم.

آخرین اخبار