روایت مادر از نبرد آخر شهید ایرانی‌ که با فاطمیون افغانستانی همراه شد

فاصله ما با دشمن دیواری ۴۰س م بود، فریاد می‌زدند: تو که هستی؟ حسن ضامن نارنجک را کشید و فریاد کشید: «نحن شیعه علی‌بن ابی‌طالب»

آخرین اخبار