همسر شهید نوری عنوان کرد:

استاندار تنها مخالف اعدام قاتلین همسرم در ملاء عام است

همسر شهید نوری در مورد حکم اعدام قاتلان شهید نوری گفت:نظر خانواده شهید این است که قاتلین شهید نوری در محل حادثه به دار مجازات آویخته شوند.

آخرین اخبار