پیام شهید نهی از منکر به «جبهه فرهنگی متدینان» در آغاز «سال فرهنگ»

شهادت یک ناهی از منکر در طلیعه «سال فرهنگ» پیامی برای «جبهه فرهنگی متدینان» دارد که حیات و ممات این جبهه در گروی عمل به آن است.

آخرین اخبار