شش نفر در اصفهان فرصت دوباره برای زندگی یافتند

بیمار مرگ مغزی ۴۱ ساله به نام فضیلت عبدالعظیمی با رضایت خانواده اش برای اهدای عضو، به سه بیمار نیازمند پیوند، فرصتی دوباره برای زندگی داد.

آخرین اخبار