شهید تازه تفحص‌شده «لشکرخوبان» از اعزام با کفش‌های کتانی تا رؤیای صادقه پیدا شدن

فرزند شهید مقتدر گفت: آن روز آدرس معراج شهدا را گرفتم و تصمیم گرفتم برای پیگیری DNA به آنجا بروم. آقای رنگین مسئول معراج گفت: آقای مقتدر، کسی به شما زنگ زده که آمده‌اید اینجا؟ گفتم: نه، خبری شده؟ گفت: قرار نبود به این زودی اطلاع بدهم.

آخرین اخبار