خانواده شهید مرادخانی در میان تهدید و تطمیع همچنان منتظر قصاص قاتل

یک سال پیش، پدر شهید مرادخانی از تهدید خود و همچنین پیشنهاد یک‌ونیم میلیاردی برای اعلام رضایت قاتل خبر داده بود اما با وجود اصرار به اجرای قصاص، خبری از اجرای حکم نیست.

آخرین اخبار