تصاویر شهیدی که مزارش را نشان داد

تصاویر منتشر نشده از شهید مجید ابوطالبی، شهیدی که با خواب مادر مزارش پیدا شد.

آخرین اخبار