انتشار دو کتاب جدید از مجموعه مادران

انتشارات روایت فتح کتاب‌های «درضیه» و «شهید سالاری به روایت مادر» را به عنوان ششمین و هفتمین عناوین از مجموعهٔ مادران منتشر کرد.

آخرین اخبار