مادر دو شهید در شهرستان شهرضا به دیار باقی شتافت

خانم اقدس آغا فلسفی مادر شهیدان عبدالغفار و محمد تقی مطیعی امروز در سن ۸۹ سالگی درگذشت.

آخرین اخبار