نامه دختر شهید تهرانی مقدم:

شهادت می دهم پدرم عاشق حسین بود

برای آنان که پدرم را نمی‌شناختند می‌خواهم شهادت بدهم که پدرم عاشق حسین(ع) بود و حسینی شد تا اجازه دادند حسینی پرواز کند.

آخرین اخبار