عضو شورای اسلامی شهرضا:

کرسی‌های آزاد اندیشی با محوریت حوزه‌های علمیه در موضوع عفاف و حجاب برگزار شود

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا گفت:کرسی‌های آزاداندیشی با محوریت حوزه‌های علمیه در موضوع عفاف و حجاب برگزار شود.

آخرین اخبار