پدر شهید رضا ربیعی در شهرستان شهرضا به دیار باقی شتافت

حاج مصطفی ربیعی پدر شهید رضا ربیعی دیروز صبح ساعت ۱۱ در سن ۹۰ سالگی درمحله جرم افشار شهرضا درگذشت.

آخرین اخبار