ماجرای ضد انقلاب‌های حزب دمکرات که یاران شهید قجه‌ای شدند

خسروی نژادمی‌گوید: ضدانقلاب حزب دمکرات که اسیر شده بود به شهید قجه‌ای می‌گفت:«تو را راحت نمی‌کشم»این کارها درکردستان متداول بود.

آخرین اخبار