شهیدطهرانی‌مقدم به علی‌پروین‌چه گفت

ما کاری داریم می‌کنیم که امیدواریم به واسطه آن مقدمات ظهور فراهم شود، وقتی حضرت بقیهالله تشریف بیاورند، شاید از این ابزار استفاده کنند.

آخرین اخبار