مزاح سردار شهید شاطری

حاج حسن شاطری (مهندس حسام خوشنویس) رئیس ستاد بازسازی لبنان بود که در سوریه به شهادت رسید.

آخرین اخبار