فرماندار شهرضا:

بسیج مجموعه ای برخواسته از حق،متصل به حق و در راه حق است

فرماندار شهرضا گفت: بسیج مجموعه ای برخواسته از حق،متصل به حق و در راه حق است.

آخرین اخبار