امام جمعه شهرضا:

کارخانه های شهرک رازی به نام اصفهان و مریضی و آلودگی هایش به نام شهرضا است

امام جمعه شهرضا گفت: شهرک صنعتی رازی به نام شهرضا است، با تلاش صنعت گران شهرضا تاسیس شده، زمینش در شهرضا است، اما کارخانه های آن به نام اصفهان است.

آخرین اخبار