باز خوانی سیره مردان بزرگ

یادواره ها ما را به خود می خوانند!

خوش وقت است که در مسابقات سراسری قرآن بر خود ببالیم که نقش این استاد بزرگ در اعتلای فرهنگ قرآنی در کشور به خاطر ترجمه این یگانه کتاب جاوید، پررنگ است.

آخرین اخبار