آیا فیلم برداری زن از مرد جایز است؟/آیا دیدن فیلم مستهجن برای افراد متأهل جایز است؟

نگاه به این برنامه ها اگر از روى لذّت بوده و یا خوف تأثیرپذیرى و فساد، وجود داشته باشد، جایز نیست

هیچ گناه جدیدی اختراع نشده است؛ قوم لوط هم همین کارها را میکردند

ما در عرصه علوم انسانی و ایدولوژیک دعوای بر سر عقل و تجربه با کسی نداریم، بلکه مشکل با یک سری گذارهای ایدولوژیک و خرافی مدرن است که نه عقلی است و نه تجربی.

مجموعه تصویرسازی/روزمرگی ها و مرگ فرهنگ

وقتی در دنیای روزمرگی های خود خوابیم و می گذاریم تا وزش بادها جهت حرکتمان را تغییر دهند

آخرین اخبار