دختر ۲۰ ساله شگفتی ساز انتخابات بریتانیا

یک جوان ۲۰ ساله در یکی از شهرهای کارگری اسکاتلند به عنوان نماینده این منطقه در پارلمان جدید بریتانیا انتخاب شد.

آخرین اخبار