چفیه فلسطینی بر گردن پادشاه سوئد

انتشار تصویر پادشاه و ملکه سوئد در حالی که چفیه فلسطینی بر گردن انداخته بودند، اعتراض صهیونیستها را در پی داشت.

آخرین اخبار