داعش زدن ریش را ممنوع کرد/ راه اندازی گشت برای مقابله با تراشیدن ریش

همچنین افراد برای خارج شدن از شهر موصل باید موافقت مقامات داعش را به دست بیاورند و سند ملکی یا خودرو در رهن بگذارند.

آخرین اخبار