روانچی: جای تاسف است که مدعیان دفاع از حقوق بشر رویکرد نژادپرستانه دارند

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: متاسفانه شاهدپدیده نژاد‌پرستی درجوامع غربی هستیم و جای تاسف دارد کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، چنین رویکردی دارند.

آخرین اخبار