رئیس اداره آبفای شهری شهرضا:

سردوش‌های کاهنده مصرف تا ۷۵ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کند

رئیس اداره آبفای شهری شهرضا گفت: استفاده از سردوش‌های کاهنده مصرف که بسیار تأثیرگذار است تا ۷۵ درصد در مصرف آب نسبت به سردوش‌های معمولی کاهش مصرف دارد.

آخرین اخبار