شصتمین سالگرد خاموشی پدر فرهنگ و ادب شهرضا در سکوت گذشت

شهرستان شهرضا از دیر زمان به عنوان مهد زایش و پرورش عالمان، فرهیختگان، هنرمندان و فرزانگان بیشمار در سطح کشور مطرح بوده است و ایرانیان همواره از این دیار به عنوان کانون جوشش اندیشه‌های بزرگ یاد کرده‌اند، اما در عمل شاهد کم توجهی نسبت به مقام معنوی برخی از این انسان‌های بزرگ هستیم. یکی از این […]

آخرین اخبار