با حضور فرمانده انتظامی شهرضا:

اولین کارگاه آموزشی امنیتی شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا برگزار شد

با حضور فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا نخستین کارگاه آموزشی امنیتی شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار