فرماندار شهرضا خبر‌داد:

جایگاه برتر شهرضا در صنایع شیمیایی و پتروشیمی در استان

‌فرماندار‌ شهرستان شهرضا‌ گفت‌:‌ شهرضا به لحاظ موقعیت صنعتی رتبه دوم استان و در حوزه پتروشیمی و صنایع شیمیایی رتبه نخست استانی را دارد.

آخرین اخبار