رئیس محیط زیست شهرضا:

خارج شدن شرکت پتروایمن از صنایع آلاینده

رئیس اداره محیط زیست شهرضا گفت: با درست شدن تصفیه خانه شرکت پتروایمن، سازمان محیط زیست این شرکت را از صنایع آلاینده خارج کرده است.

آخرین اخبار