رئیس فنی‌وحرفه‌ای شهرضا خبرداد

اشتغال‌زایی ۴۰۰ نفر در صورت راه اندازی شهرک سفال شهرضا

رئیس فنی‌وحرفه‌ای شهرضا گفت: اگر شهرک سفال در شهرضا راه‌اندازی شود بیش از ۴۰۰ نفر اشتغال‌زایی دارد.

آخرین اخبار